2016 © Društvo Daleki istok  Zaštita privatnosti | Pravo na intelektualnu svojinu

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura Društva Daleki istok je veoma važna kada je u pitanju sveukupan rad na ostvarenju programskih ciljeva i aktivnosti, a to je, ujedno, jedna od polaznih osnova na kojima je baziran rad Društva.

Nazad

DRUŠTVO DALEKI ISTOK

Organi upravljanja i organizaciona struktura

Svaka zloupotreba imena, logotipa i naziva Društva Daleki istok, predstavljanje pojedinaca ili grupa u ime Društva Daleki istok radi sticanja lične koristi, kao i neovlašćeno korišćenje materijala i intelektualnog vlasništva Društva Daleki istok, kao i sadržine ove internet prezentacije, podleže zakonskim odredbama.

Skupština Društva Daleki istok


Skupština Društva Daleki istok je najviši organ Društva Daleki istok i čine ga svi članovi Društva. Skupština Društva Daleki istok se sastaje jednom u toku kalendarske godine, ili i više puta ukoliko okolnosti to nalažu.

Upravni odbor Društva Daleki istok


Upravni odbor upravlja radom Društva Daleki istok, nosilac je svih kreacija koje se tiču programskih ciljeva i rada Društva Daleki istok, stara se o zakonskim regulativama i poštovanju Statuta Društva, sprovodi odluke o radu i funkcionisanju Društva koje se na sastancima Upravnog odbora donose, odlučuje o učešću Društva u saradnji sa drugim udruženjima i institucijama istih ili sličnih programskih ciljeva, rukovodi saradnjom na unutrašnjem i međunarodnom planu, vodi politiku članstva u Društvu Daleki istok. Upravni odbor čine predsednik Društva, zamenik predsednika Društva, sekretar Društva, uz još pet članova. Svi članovi Upravnog odbora imaju i svoja zaduženja u Sektorima, gde imaju svoje saradnike za sprovođenje odluka Upravnog odbora koje se odnose na pripremanje aktivnosti i ukupan rad Društva Daleki istok.

Predsednik Društva Daleki istok, istovremeno je i predsednik Upravnog odbora, predlaže članove Upravnog odbora Društva za vođenje programskih aktivnosti, saziva i vodi sastanke i sednice Upravnog odbora Društva, saziva i vodi Skupštinu Društva, učestvuje u pripremama programskih aktivnosti i stara se o ukupnom radu Društva u celini. Predsednik Društva predstavlja i zastupa Društvo.


Zamenik predsednika Društva Daleki istok zamenjuje predsednika Društva Daleki istok u njegovom odsustvu ili u slučaju posebnih ovlašćenja koje daje predsednik Društva. Zamenik predsednika Društva učestvuje u radu Upravnog odbora i pripremma aktivnosti, učestvuje u radu svih sektora Društva


Sekretar Društva Daleki istok vodi administraciju Društva, stara se o zakonskim aktima, učestvuje u radu Upravnog odbora Duštva i pripremanju programskih aktivnosti.

Sektori Društva Daleki istok


Sektori koji se nalaze u okviru organizacione strukture Društva Daleki istok, imaju za zadatak da sarađuju sa Upravnim odborom  i pomažu u pripremama i realizaciji programskih aktivnosti. U radu ovih sektora učestvuju članovi Društva Daleki istok sa statusom saradnika Upravnog odbora. Rukovodioce i članove sektora imenuje Upravni odbor Društva.

Sektor za programske aktivnosti - sektor u okviru organizacione strukture Društva Daleki istok čija su zaduženja vezana za pripreme i realizaciju programskih aktivnosti  

Sektor za međunarodnu saradnju - sektor u okviru organizacione strukture Društva Daleki istok koji se stara o radu na planu međunarodne saradnje

Sektor za kontakt i saradnju sa institucijama obrazovanja i kulture u Srbiji - sektor čija su zaduženja sve što je sadržano u nazivu ovog sektora

Sektor za kinesku kulturu i jezik - sektor u okviru organizacione strukture Društva Daleki istok koji se bavi obrazovnim radom iz oblasti kineskog jezika i kulture

Pored napred navedenog, svi članovi Društva Daleki istok imaju svoje obaveze i zaduženja koja se tiču učešća u radu na programskim ciljevima i aktivnostima Društva Daleki istok, a koja su predviđena Statutom Društva Daleki istok.