Nazad #top


“DRUŠTVO DALEKI ISTOK”

Organi upravljanja i organizaciona struktura

Skupština “Društva Daleki istok”

Skupština “Društva Daleki istok” je najviši organ “Društva Daleki istok” i čine ga svi članovi Društva. “Skupština Društva Daleki istok” se sastaje jednom u toku kalendarske godine, ili i više puta ukoliko okolnosti to nalažu.

Upravni odbor Društva Daleki istok

Upravni odbor upravlja radom “Društva Daleki istok”, nosilac je svih kreacija koje se tiču programskih ciljeva i rada “Društva Daleki istok”, stara se o zakonskim regulativama i poštovanju Statuta Društva, sprovodi odluke o radu i funkcionisanju Društva koje se na sastancima Upravnog odbora donose, odlučuje o učešću Društva u saradnji sa drugim udruženjima i institucijama istih ili sličnih programskih ciljeva, rukovodi saradnjom na unutrašnjem i međunarodnom planu, vodi politiku članstva u “Društvu Daleki istok”. Upravni odbor čine predsednik Društva, zamenik predsednika Društva, sekretar Društva, uz još pet članova. Svi članovi Upravnog odbora imaju i svoja zaduženja u Sektorima, gde imaju svoje saradnike za sprovođenje odluka Upravnog odbora koje se odnose na pripremanje aktivnosti i ukupan rad “Društva Daleki istok”.

Predsednik “Društva Daleki istok”, istovremeno je i predsednik Upravnog odbora, predlaže članove Upravnog odbora Društva za vođenje programskih aktivnosti, saziva i vodi sastanke i sednice Upravnog odbora Društva, saziva i vodi Skupštinu Društva, učestvuje u pripremama programskih aktivnosti i stara se o ukupnom radu Društva u celini. Predsednik Društva predstavlja i zastupa Društvo.

Zamenik predsednika “Društva Daleki istok” zamenjuje predsednika “Društva Daleki istok” u njegovom odsustvu ili u slučaju posebnih ovlašćenja koje daje predsednik Društva. Zamenik predsednika Društva učestvuje u radu Upravnog odbora i pripremma aktivnosti, učestvuje u radu svih sektora Društva.

Sekretar “Društva Daleki istok” vodi administraciju Društva, stara se o zakonskim aktima, učestvuje u radu Upravnog odbora Društva i pripremanju programskih aktivnosti.

Sektori “Društva Daleki istok”

Sektori koji se nalaze u okviru organizacione strukture “Društva Daleki istok”, imaju za zadatak da sarađuju sa Upravnim odborom  i pomažu u pripremama i realizaciji programskih aktivnosti. U radu ovih sektora učestvuju članovi “Društva Daleki istok” sa statusom saradnika Upravnog odbora. Rukovodioce i članove sektora imenuje Upravni odbor Društva.

Sektor za programske aktivnosti - sektor u okviru organizacione strukture “Društva Daleki istok” čija su zaduženja vezana za pripreme i realizaciju programskih aktivnosti  

Sektor za međunarodnu saradnju - sektor u okviru organizacione strukture “Društva Daleki istok” koji se stara o radu na planu međunarodne saradnje

Sektor za kontakt i saradnju sa institucijama obrazovanja i kulture u Srbiji - sektor čija su zaduženja sve što je sadržano u nazivu ovog sektora

Sektor za kinesku kulturu i jezik - sektor u okviru organizacione strukture “Društva Daleki istok” koji se bavi obrazovnim radom iz oblasti kineskog jezika i kulture

Pored napred navedenog, svi članovi “Društva Daleki istok” imaju svoje obaveze i zaduženja koja se tiču učešća u radu na programskim ciljevima i aktivnostima Društva Daleki istok, a koja su predviđena Statutom “Društva Daleki istok”.  

Svaka zloupotreba imena, logotipa i naziva “Društva Daleki istok”, predstavljanje pojedinaca ili grupa u ime “Društva Daleki istok” radi sticanja lične koristi, kao i neovlašćeno korišćenje materijala i intelektualnog vlasništva “Društva Daleki istok”, kao i sadržine ove internet prezentacije, podleže zakonskim odredbama.

chunjieA (42).JPG DSC_0133.JPG IMG_8379.JPG AirBrush_20180613180355.jpg IMG_1619.JPG